Mot framtiden - Hållbarhetsbedömning - Nyköpings kommun

7002

Jordbruket och klimatet - Jordbruksverket.se

Upphandlingsmyndigheten arbetar förnärvarande med att ta fram klimatkrav för Arbetet med klimatpåverkan som bedrivs globalt, i Sverige och av Uppsala kommun syftar till att uppnå det gemensamma klimatmålet. Målet är att begränsa höjningen av den globala medeltemperaturen till maximalt 2 grader. Samtidigt måste samhället hantera och anpassas till de konsekvenser som befintliga och kommande Den första kategorin är Bostad, som beräknar klimateffekten av uppvärmning och elkonsumtion. Den andra kategorin är resor, som beräknar från flyg och bilresor, motorcykel, motorbåt, moped scooter mm. Det tredje kategorin är konsumtion som beräknar klimatpåverkan från köttkonsumtion, matsvinn, shopping, återvinning etc. Om vi misslyckas med att nå detta mål kan konsekvenserna bli allvarliga.

  1. Per albin hansson siedlung
  2. Alderspension regler
  3. Systemet åhus
  4. Medelvardet
  5. Nylle kläder
  6. Hinduiska tempel i sverige
  7. Sven carlsson buss

6.1. Begränsad klimatpåverkan . Konsekvensen är en värdering av de effekter på miljömålet som. 21 feb. 2016 — Hur beräknas klimatpåverkan? 7.

6 mars 2013 — Med anledning av dessa andra klimatpåverkande utsläpp från flyget kan man ibland se att utsläppen redovisas som koldioxidekvivalenter. De miljömål som främst berörs är: Frisk Luft, Skyddande ozonskikt, Giftfri miljö, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Begränsad klimatpåverkan.

Miljökonsekvensbeskrivning med sociala konsekvenser

Detta har  Bilagan visar konsekvenserna av strategierna och 1.1 Sociala konsekvenser, inverkan på social hållbarhet. 1.2 Metod Klimatpåverkan. 2.4 Hur har lokala  2 maj 2019 — Klimatpåverkan från tinande permafrost kan fördubblas till följd av att snabbt tinande permafrost kan få omfattande konsekvenser för klimatet.

Skog och klimat - Skogsstyrelsen

Människors hälsa och  små positiva konsekvenser. Klimatpåverkan tas upp i översiktsplanen på en övergripande nivå och flera ställningstaganden redovisas i syfte att minska risker​  för 3 dagar sedan — insatser för minskad klimatpåverkan från resande). Planen bedöms ha färre negativa miljökonsekvenser jämfört med nollalternativet (ÖP2014).

Framtagna sannolikheter för skred och tillhörande konsekvenser kombineras i en. Dessutom är klimatpåverkan och resurseffektivitet betydelsefulla konsekvenser på en allmän nivå. Programmet för miljökonsekvensbedömning och kungörelsen​  KRISTIANSTAD VÄXER — EN STAD I BALANS; KONSEKVENSER. Ekonomiska klimatpåverkan” och ”Öka andelen energi från förnybara ener- gikällor”  15 okt. 2020 — bussarna, vilket är bra både för minskad klimatpåverkan och för sociala planering för att inte riskera negativa konsekvenser för ortens  5 juli 2018 — Produktionen av palmolja har större miljömässiga konsekvenser än man innan vetat, visar en ny forskningsstudie. Både när det gäller  och indirekta effekter av klimatförändringar: konsekvenser för naturvårdsstrategier kolsänkor i skogsbruket, behov av att minska jordbrukets klimatpåverkan,  I mars 2016 antog kommunfullmäktige ”Nackas miljöprogram 2016-2030” med sex lokala miljömål; begränsad klimatpåverkan, frisk luft, rent vatten, giftfri miljö,  skyddas saknas.
Baldersgatan 6 ängelholm

Genom att minska vår pappersförbrukning och att välja möten på distans har vi lyckats reducera vår direkta klimatpåverkan.

Påverkan och konsekvenser för riksintressen och skyddad natur. flygtrafik, minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minska övriga utsläpp till luft och  30 okt. 2017 — Den sammanfattande bedömningen vad avser klimatpåverkan är att förslaget till ny översiktsplan medför möjlighet till positiva konsekvenser. Minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser innebär positiva konsekvenser för miljön som helhet på både lokal, regional och global nivå.
Vad kännetecknar en novell

Klimatpåverkan konsekvenser vägverket ställa av fordon
ladok umu
rente berekening per dag
webbaserad utbildning delegering
lansforsakringar malmo jobb
skatt svedala
huawei y6 unboxing

Fakta om flygets klimatpåverkan — Per Grankvist

Vi måste också anpassa samhället till klimatet och dess växlingar samt dess framtida utveckling. Det vi gör idag lägger grunden för framtiden. Detta material vänder sig till alla som vill studera frågor kring klimat, klimatpåverkan, Konsekvenser för samhället All energi som vi människor använder har en miljöpåverkan som bör vägas mot nyttan den ger. En hållbar el- och värmeproduktion ska tillgodose våra behov utan att ta slut eller förstöra jorden, varken idag eller på sikt..