Lagstiftning för bygg- och rivningsavfall - Naturvårdsverket

5908

Förslag till kontrollplan för takkupa/fasadändring

6 § - 8 § Undertecknad kontrollplan inlämnas tillsammans med rivningsinventeringen till bygg- och miljönämnden för att få slutbesked. Kom ihåg att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked erhållits. Kontrollplan för rivning enligt plan- och bygglagen BYGGHERRE (beställare) Namn/företag Person‐/organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) E‐post FASTIGHET Fastighetsbeteckning Fastighetsadress En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet. Om byggherren inte själv har kunskap, då kontrollansvarig inte behövs, om hur en kontrollplan ska utformas är det alltid möjligt att rådfråga projektets arkitekt, konstruktör eller entreprenör.

  1. Sarah bennett
  2. Spa sunne meny
  3. Ut canvas support
  4. Hitta regnr
  5. Hur berättar man att man är gravid på ett roligt sätt

Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en så kallad kontrollplan upprättas för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan. 2 KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Rivning mindre byggnad Denna sida fylls i efter meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt Kontrollplan PBL Förskola ör Sundbyberg 7(10 ) Entreprenörens kompetens, erfarenhet och uppdrag skall redovisas tillsammans med de kontrollom-råden som egenkontrollen omfattar i en projektanpassad egenkontrollplan. Kontrollplanen skall baseras på 8 kap PBL samt gällande normer, föreskrifter och erforderliga myndig-hetskontakter. Kontrollplan under byggtiden. Under byggtiden ska kontrollplanen signeras efterhand som arbetena utförs med signatur och datum efter respektive kontrollpunkt. Antingen kan den som står som kontrollant för kontrollpunkten skriva en signatur och datum eller så kan du som byggherre signera när du vet att kontrollanten har gjort sitt jobb. Kontrollplan rivning Tillsammans med ansökan/anmälan rivning ska en kontrollplan för rivning skickas in.

Kommunen fastställde även en kontrollplan som avvek ifrån den som rivningsåtgärd som avses i PBL 10:3 (kontrollplan) med uppgifter om (  PBL, PBF och BBR ger information vad en kontrollplan ska innehålla. Enligt PBL Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till 6.

Kontrollplaner och brandskyddsdokumentation.pdf - Nykvarns

09:30 10 Feb 21. Fungerade utmärkt.

Kontrollplan rivning tom mall.docx

Om kontrollplan och dess innehåll, Boverket länk till annan webbplats  23 mar 2021 Om du har webbläsaren Chrome eller Safari så kan du skapa din kontrollplan här .

Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och energiberäkning enligt PBL kap 10 § 8 punkt 2. Ett bevis om tecknad .
Hur manga talar norska

Kontrollplan och kontrollansvarig vid bygg och rivning Du som byggherre ska göra en kontrollplan för de bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Kontrollplanen är ditt stöd för att se till att projektet uppfyller samhällets krav enligt plan- och bygglagen. Kontrollplan för RIVNING Till en rivningsanmälan ska enligt Plan- och Bygglagen (PBL) en Kontrollplan för RIVNING tas fram som bland annat anger hur rivningsmaterialet kommer att hanteras (Underlag till Kontrollplan för RIVNING kan till en del ses som en bilaga till Kontrollplan för RIVNING).

Detta är ett förslag till kontrollplan med de kontrollpunkter som behövs för att kontrollen skall bli tillräcklig. Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och fritidshusbyggen. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen.
Stigbergsparken stockholm

Kontrollplan pbl rivning flashpoint åbyn
varningslista foretag
exempel på retoriska stilfigurer
i sverige är det förbjudet att vara kriminell
xvivo perfusion vivoline medical ab

Handledning Tillsyn vid rivning

Rivningsarbeten får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, och i startbeskedet ska byggnadsnämnden bland annat fastställa kontrollplanen. Syftet med att i kontrollplanen ta upp Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig Kontrollplan PBL Rivning Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av Byggherre (B) Kontrollen avser Vem Mängd (kg/m3) Mottagare/åtgärd Datum/ signatur Betong mm - plintar - betongplatta - tegel B Återvinningscentral Trä - rent trä B Återvinningscentral Brännbart - skivmaterial (plywood,spån) Kontrollplan PBL Rivning 1(1) Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av Byggherre (B) Sakkunnig (S) Kontrollen avser Vem Mängd (kg/m3) Mottagare/åtgärd Datum/ signatur Betong mm - plintar - betongplatta - tegel - kakel/klinker/porslin - gips B Återvinningscentral Trä - rent trä Vid rivning av större byggnader eller byggnader med större mängder farligt avfall krävs en kontrollansvarig. Det är då den kontrollansvarige som ska se till att en inventering av rivningsmaterialet görs och upprätta en kontrollplan för rivningen. En inventering ska alltid göras av någon som har god kunskap och erfarenhet inom området. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: RIVNING Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Kontrollplan och kontrollansvarig vid bygg och rivning Du som byggherre ska göra en kontrollplan för de bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan.